بتن آریانا

برج نیایش قزوین

قیمت بتن ریزی

مجتمع تجاری اداری نیایش قزوین از پیشرفته ترین تکنولوژی های معماری جهان در استان قزوین طراحی و به بهره برداری رسیده که بتن آریانا دراین پروژه همکاری خوبی داشته است.

مجتمع تجاری اداری نیایش قزوین از پیشرفته ترین تکنولوژی های معماری جهان در استان قزوین طراحی و به بهره برداری رسیده که بتن آریانا دراین پروژه همکاری خوبی داشته است.