بتن آریانا

دانشگاه افسری امام حسین

اجرای بتن

اجرای پروژه بتن ریزی در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام